Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
- Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
- Dieet: voeding op medische indicatie.
- Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
- Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

Indien er sprake is van dieetadvisering heeft patiënt mogelijk een verwijsbrief nodig, dit is afhankelijk van de zorgverzekering. Mocht het zijn dat een verwijsbrief nodig is, kan behandeling niet eerder starten dan dat de cliënt deze kan voorleggen.

De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling door middel van een rapportage, tenzij de patiënt/cliënt daar bezwaar tegen heeft.

De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering. Wanneer het expliciet voedingsadvies betreft wordt dit mogelijk vanuit de Aanvullende Verzekering (AV) van cliënt vergoed. Deze nota wordt rechtstreeks naar de patiënt/cliënt verstuurd, cliënt kan deze nota zelf indienen bij de zorgverzekering.

De behandeltijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht en de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt/patient niet aanwezig is.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet, hetgeen wat u bespreekt tijdens een behandeling zal vertrouwelijk behandeld worden.

Indien de cliënt/patiënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen.

De declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks via VECOZO ingediend bij de zorgverzekeringen met de daaraan verbonden voorwaarden. Wanneer het maximaal aantal behandeluren overschreven is, ontvangt de cliënt/patiënt een factuur. Wanneer u de factuur sowieso zelf wil betalen, kan u dat bij start van de behandeling aangeven.

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

U kunt ten allen tijden de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar de verwijzer gestuurd wordt. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt dan tijdig op de hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Mocht het zo zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft omtrent de behandeling dan kunt u hiermee altijd bij mij terecht. Dit kan zowel face-to-face als per telefoon of mail. Vindt u het lastig om dit rechtstreeks aan mij te vertellen dan is er een instantie (Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn) waar u terecht kunt. Klik hier voor meer informatie.

06 - 3609 2309

  dietist@annevanderwel.nl