Kwaliteit

Een diëtist is de deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Niet iedereen mag zichzelf diëtist noemen. Het beroep ‘diëtist’ is namelijk sinds 1997 geregeld in de wet BIG (de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Diëtisten vallen onder AMvB artikel 34 van deze wet. Dit betekent dat de titel ‘diëtist’ beschermd is; deze is alleen voor personen met een wettelijk erkende opleiding op dit vakgebied, de opleiding Voeding en Diëtetiek.

We zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, waarmee de deskundigheid en kwaliteit van het beroep ‘diëtist’ wordt gewaarborgd. Elke 5 jaar wordt geregistreerd of een diëtist beschikt over voldoende actuele kennis en ervaring. Wanneer de diëtist voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de diëtist de kwaliteitsregistratie.

Daarnaast ook lid van de beroepsvereniging voor diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

En de praktijk is aangesloten bij de ketenzorgorganisatie VELD. Wanneer u doorverwezen ben in verband met diabetes mellitus, COPD en/of hart- en vaatziekten kan uw behandeling in sommige gevallen onder de ketenzorg kan vallen. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner of uw dieetbehandeling onderdeel van de ketenzorg kan zijn.

De algemene voorwaarden van diëtistenpraktijk Anne van der Wel Diëtist vindt u onder Algemene voorwaarden. Hoe wij als diëtistenpraktijk omgaan met uw privacy en uw gegevens vindt u onder Privacy.

06 - 3609 2309

  dietist@annevanderwel.nl